Binnen Buiten Buiten Binnen

Diensten

Drainage & Irrigatie

Drainage is het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond met als gevolg het verlagen van het grondwaterpeil.

Hierbij kan het water worden afgevoerd via drains, kleine sloten of greppels. Via deze waterafvoermiddelen stroomt het water naar grotere watergangen, die de functie van afwatering hebben. De ontwatering kan alleen goed werken als de afwatering ook goed is.

Om het mooiste resultaat te krijgen in uw tuin is drainage noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de bodem niet te nat wordt. Daarnaast is het voor sommige planten van belang dat het grondwaterpeil constant is. Vooral voor de bollen en knollen in uw tuin en fruitbomen is een constant grondwaterpeil belangrijk.

In kustgebieden kan drainage voor uw tuin gunstig zijn in gebieden met een sterke kweldruk. Rondom Schipluiden ligt bijvoorbeeld zo’n gebied genaamd Zouteveen. Ook rondom Rockanje is er een sterke kweldruk. In deze gebieden stroomt vaak zout water. Door middel van drainage kan de kwel worden afgevangen, waardoor zoet water uw tuin kan binnendringen.

Stedelijk gebied

In stedelijk gebied is drainage noodzakelijk om te voorkomen dat kruipruimtes en kelders van woningen onder lopen. Drainage moet in stedelijk gebied de kwel opvangen, maar ook kunnen zorgen voor een snelle afvoer van regenwater na een hevige bui. Met name de afvoer van regenwater zorgt in laaggelegen gebieden regelmatig voor overlast in de vorm van het onderlopen van tunnels en straten.

Irrigatie

Bij het gebruik van irrigatiewater met veel zouten en/of een warm en droog klimaat, waardoor veel water verdampt en de zoutconcentraties in de bodem te hoog worden, dient drainage te worden toegepast. Hoge zoutconcentraties zijn schadelijk voor de meeste planten. Om dit te voorkomen moet u in verhouding uw tuin meer water geven dan de planten gebruiken, waarbij middels drainagevoorzieningen het overtollige water met het zout kan afvloeien.

Methoden van drainage

Er bestaan verschillende aanpakken om de bodem te draineren. Drainage kan gaan via het oppervlaktewater of ondergrondse afvoer. Sloten, boezems en vaarten zijn voorbeelden van drainage via het oppervlaktewater. Ondergronds kunnen verschillende typen drainage-buizen gebruikt worden.

Meer Diensten

Wij verzorgen je tuin van binnen en van buiten